Årsmøte IL Holeværingen 2016

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOVEDLAGET ONSDAG 16.3.16 KL. 1830 PÅ SVENSRUDMOEN.

Saksliste.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Handlingsplan for 2016

Organisasjonsplan

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6.Vedtektsendringer

Sak 7. Behandle  forslag og innkomne saker

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer