Hvordan gjennomføre årsmøtene?

Alle gruppene skal de neste ukene avholde sine årsmøter.

Disse skal gjennomføres iht NIF sin lovnorm og ILH sine vedtekter.

Revisorer velges for hele laget så det skal ikke gruppene velge.

Videre må vi huske på en jevn kjønnsfordeling i styrene.

Her er utdrag ang valg:

Årsmøtet skal:(11)

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)(12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
10. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder og kasserer
b) 5 styremedlemmer (15)  og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
d) 2 revisorer (16)
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
g) Lederen og valgkomite velges for 1 år, resten av styrets medlemmer for 2 år.
Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Vedtekter_for_IL_Holeværingen_rev_mars_2011

Ta kontakt med hovedstyret eller Roy-Arild dersom dere lurer på noe.

Hovedstyret ønsker alle gruppene lykke til med sine årsmøter!

Vi ser fram til et godt styreår 2015!

 

Legg igjen en kommentar