INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLEHALLEN 2017

Årsmøtet i HOLEHALLEN Idrettslaget Holeværingen gjennomføres på Svendsrudmoen, onsdag 8.3.17 kl. 1730.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle Holehallens årsberetning

Sak 5. Behandle Holehallens regnskap

Sak 6. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 7. Fastsette utleiepriser

Sak 8. Vedta Holehallens budsjett

Sak 9. Valg
Valgkomiteens innstilling på leder:
Tor Harald Gomnæs for 2 år

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
Guro Bakke ikke på valg

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlem med funksjon som økonomiansvarlig
Anders Leine ikke på valg

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Evy Andersen og Berit Viken innstilles fra valgkomiteen for hele idrettslaget på årsmøtet til hovedlaget 22.3.17.

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.