INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL HOLEVÆRINGEN HUSSTYRET

MANDAG 12.2.18 KL. 1830 PÅ SVENSRUDMOEN.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle gruppens årsberetning

Sak 5. Behandle gruppens regnskap

Sak 6. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 7. Vedta gruppens budsjett

Sak 8. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

c) Valgkomiteens innstilling på økonomiansvarlig:

d) Valgkomiteens innstilling på medlemsansvarlig, styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

e) Valgkomiteens innstilling på valgkomite: