INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL HOLEVÆRINGEN

HOVEDLAGET ONSDAG 21.3.18 KL. 1830 PÅ SVENSRUDMOEN.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (klikk her for å laste ned regnskap)

Sak 6.Vedtektsendringer

Sak 7. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett (klikk her for å laste ned budsjett)

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer

e) Valgkomiteens innstilling på valgkomite