Nye nasjonale og regionale Covid-19 retningslinjer gjeldene fra tirsdag 16.3.21 for IL Holeværingen

Idretts- og fritidsaktiviteter:

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
  • Dette innebærer at all innendørs aktivitet stenges ned.
  • For å kunne gjennomføre treningsaktivitet er det et absolutt at kohorten på 10 personer trener alene på hele banen. Dette være seg på 7`er bane og/eller 11`er bane. Ved at det er fangnett/fysisk adskillelse mellom banene på Svensrudmoen kan det gis tillatelse til å trene på hver av banene med 10 personer inkludert trener. Da hindrer man fysisk overgang av personer og baller som havner utenfor egen bane.
  • Det presiseres fra kommuneoverlegen at når det trenes på to arenaer samtidig skal dette ses på som to adskilte aktiviteter og at det ved ankomst, under aktivitet og ved avreise ikke forekommer mingling mellom kohortene. Foreldre bes om ikke å være tilstede under trening da dette ville overstige kohortgrensen på 10 personer.
  • For skiaktiviteten presiseres det at kohorter på 10 personer og to meters avstand overholdes.
  • For eventuell håndballaktivitet utendørs gjelder samme retningslinjer for kohorter og avstand.
  • Retningslinjene gjelder foreløpig til og med søndag 11.4.21.

 

Røyse, 16.3.21

Hovedstyret